Numerologi

Nummer och siffror som ord. Det finns en mängd metoder och tillvägagångssätt när man vill förstå sin egen väg i livet och varför saker och ting ter sig på ett eller annat sätt. Människor har i alla tider sökt finna svaren på frågor som härrör till det allmänmänskligt riktiga. Hur man väljer att göra är dock upp till var och en. I Sverige, och i västvärlden generellt, har det varit tabubelagt att ägna sig åt mystika traditioner och mycket av den kunskap som förmedlats har skett i form av matematiska tabeller och hörsägen. Sedan 1970 talet har numerologi fått ett uppsving och allt fler utövare går att finns. I takt med att intresset för numerologi växt, har en stor mängd litteratur och utbildningsmöjligheter kommit fram på marknaden. Än så länge är det ett begränsat utbud som översatts till svenska, men för den som har kunskap i engelska är det mycket att gå igenom och lära från.

Historisk vinkel

Det är svårt att säga när man började reflektera över innehållet och karaktärsdragen vi nu kan tillgodoräkna specifika nummer och tal. Gör man ett försök till att hitta grunden till numerologi kan Pytagoras vara en av de nyckelpersoner som finns bakom denna tradition. Numerologi sägs vara flera tusen år äldre än så, men för den som vill hitta ingången där numerologi blev aktuellt i västvärlden är det utan tvekan just Pytagoras teorier som varit aktuella. Pytagoras var en av de största matematikerna under sin tid, omkring 500 f.Kr. Det har gått lång tid sedan dess, men vi använder ännu hans formler vid uträkning av katetrarnas hypotenusa. Vad han menade, var att samtliga ord har en motsvarighet i siffror vilka ansågs vara essensen och det som avslöjade egentlig mening med ordet. Flera har jobbat vidare med hans hypotes och tagit fram avancerade scheman för hur man skall hitta siffrorna som finns bakom orden. En svår uppgift då en feltolkning i detta skulle kunna innebära att man helt missar tanken med ordet. Detta förutsatt att man verkligen tillskriver siffrorna de egenskaper man gör inom numerologi.

Samhället idag

Numerologi och talmystik är fenomen som inte bara finns historiskt och i rörelser med öppenhet för andra sätt än de traditionellt vedertagna att tolka världen. Om vi skall titta på vårt samhälle idag, kan vi hitta en uppsjö tillfällen då vi kan se influenser från numerologi och talmystik. Inom vidskepelse och varsel finns dock en annan tolkning av siffrors innebörd än i numerologi vilket vi kommer att se vidare på något senare. I västvärlden är talet 13 ofta förknippat med otur. Det skulle gå att avfärda det hela som skrock, men det är uppenbart så att denna uppfattning avspeglat sig i en rad olika sammanhang. På flygplan saknas ofta rad 13 för att ingen skall bli rädd. På hotell finns sällan detta rumsnummer i och med att många undviker att bo där. Vill vi istället se på situationer som inte är så laddade, kan vi gå till ramsor och uttryck vilka kopplar in nummer. Tredje gången gillt eller något annat uttryck. Orsakerna till att vi har valt ut vissa tal som lyckotal eller otursnummer, är svåra att förklara. Kanske är det influenser från andra delar av världen som bidragit till detta?

I Kina är numerologi någonting mycket vanligt förekommande. Det finns inget land som har samma historia och utbredd tradition av numerologi som Kina och här kan man få en tydligare förklaring till varför vissa tal uppfattas på ett visst sätt. Det handlar om hur de låter vid uttal. De illabringande ord som har ett uttal vilket förknippas med hur siffran låter, har blivit oturstal och de som har en annan klang blivit turnummer. En situation kan få stå exempel för hur noga man är vad gäller siffror i den Kinesiska kulturen, är OS som hölls i Kina. Året 2008 den 8de augusti, klockan åtta minuter över åtta tändes elden. 2008-08-08-20.08.

I Sverige har vi inte samma historia av att kollaborera med tal och ord, men hypoteser och tankar har löpt över hela jorden och spridit sådan kunskap även till Sverige.

Numerologi privat

Även om det finns en lång och mycket intressant historia bakom numerologi, kan man känna större intresse för hur numerologi kan användas i det privata. Det finns ett utbrett intresse för allting som rör framgång, framtid och annat som påverkar i nuet. Det finns också många som jobbar professionellt med numerologi och annat som rör hur man uppfattar världen och vad man skall göra framöver. När det kommer till frågan om numerologi finns det egentligen obegränsat med svar. Vissa använder numerologi för att förstå vilka de är. Det kan tyckas märkligt, men ofta har vi inte någon riktig koll på vilka vi är och vad det är vi sysslar med. Här kan man använda sig av ett flertal olika tekniker för att hitta svar.

När det gäller att ha nytta av numerologi för egen del, talar man om vissa tal som kan vara intressanta. Självklart kan man översätta alla skrivna ord till siffror, men vissa tal anses ha stor relevans för personer med intresse för numerologi. De tal man kan ta fram har olika betydelser och kan variera kraftigt då allting har två poler.  Vidare delas alla nummer in i udda eller jämna sådana. De jämna talen står för det logiska och intellektuella medan udda siffror handlar om kreativitet och visioner.

 • Livsnummer
  Bland anhängare av numerologi kan detta vara numret som har störst inverkan på oss. Det berättar något om vem man är och vad för egenskaper och tendenser som finns redan när vi kom till. Detta nummer kan användas för att komma på rätt stig och hitta sin väg framåt. I vissa fall kan man känna på sig vad det är man har med sig, medan det i andra fall kan vara så att man har fallenhet för någonting man inte reflekterat över. Det går inte att säga hur mottagaren skall uppfatta eller reagera på vad som finns bakom dessa siffror, men allt man kan göra är att lämna vägen öppen och låta var och en fritt tolka hur de känner att det är.
 • Relationsanalys
  Precis som man kan använda stjärntecken för att se vilka som skall passa ihop med varandra, kan man titta på det relationstal som finns mellan en själv och en partner. Det är inte så att dessa skall stämma och att man bör ha det som riktlinje för vem man skall träffa, men det kan ge info som hjälper förståelse mellan människor och som kanske till och med kan bidra till att man uppskattar olikheterna ännu mer än man gjort innan. Detta nummer kan man komma fram till när man jämför sitt nummer med det som ens partner har vilket alltså kräver att båda först kommer fram till sitt.
 • Namn nummer
  När det gäller att hitta vem man är, kanske detta nummer är viktigast. Det utgår ifrån namnet och berättar om hur din personlighet är och vad för inriktning du har i olika situationer. Här kan man förvisso ifrågasätta huruvida det är upp till föräldrarna som väljer namn att bestämma personligheten eller om man har ett namn som kommer via föräldrarna utan deras vetskap om att det redan är klart vad för namn, eller i vilket fall vad för nummer, det skall bli. Det kan vara intressant att titta på sitt namnnummer för att se vad man kan utröna. Det kan vara både intressant och en smula obehagligt om det kommer fram saker och dragningar man inte vill gå med på. Det är inte alls ovanligt att man känner igen sig helt när man väl får en beskrivning av det tal man har.
 • Arbete
  Om du kommit in i numerologi och har ett stort intresse för vad man kan hitta i olika nummer, är det inte ovanligt att börja titta på detta i allting man har runt omkring sig. I vissa fall kan det vara en hjälp att använda sig av numerologi för att se vad för nästa steg man skall ta i karriären eller vad för situationer man kan söka efter när man vill ändra någonting i tillvaron. Det är mycket intressant som går att hitta när man börjar tänka i nummer.

Även om det blivit allt vanligare med numerologi, astrologi och andra sätt att observera sin omgivning, är det ännu svårt att hitta riktigt bra litteratur på dessa områden. Man får ofta söka i ett flertal olika artiklar för att hitta information man söker. Numerologi och siffermystik har intresserat människor under årtusenden och det finns alltid nya områden var man kan dra nytta av dessa tankar. Inom medicin, matematik, fysik och biologi, har det funnits de som förespråkat numerologi och hävdat det som en mycket intressant väg för att hitta insikt i frågor om individen och vad för liv det är man skall leva för att kunna få nytta av alla de talanger man haft med sig sedan födseln. I jakten på svar om vem man är och hur man kommit att bli just denne person, går det att ständigt hitta nya infallsvinklar och sätt att resonera.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *